VALNÁ HROMADA 2022

Předseda představenstva spolku FBN Czech, Family Business Network Czech, z.s. (dále jen FBN Czech), IČO: 051 85 505, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: L 66086 vedená u Městského soudu v Praze, svolal v souladu s článkem VI. odst. 3ii. stanov zasedání řádné valné hromady (dále jen VH).


MATERIÁLY ZE SETKÁNÍ


PROGRAM

Pořadem jednání bylo:

  • 1. Projednání zprávy o činnosti a hospodaření FBN Czech za rok 2022

Valná hromada projednala zprávu o činnosti a hospodaření FBN Czech za rok 2022 zpracovanou představenstvem spolku.

  • 2. Informování o změnách v představenstvu a volba nového člena představenstva FBN Czech

Valná hromada vzala na vědomí odstoupení Libora Mertla z funkce člena představenstva FBN Czech, a to s účinností k 30. listopadu. Valná hromada zvolila Romana Žáka, datum narození 13. 5. 1967, bytem Květná 2735/59, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň do funkce člena představenstva FBN Czech.

  • 3. Představení strategie FBN Czech 2023-2025 a navazující změna stanov

Strategie 2023-2025:
- Přijímací proces (důležitá je motivace)
- Členové představenstva aktivně dohlíží a pomáhají s chodem FBN
- Zaměření na nové komunity a nové formáty setkávání
- Konkrétní ústřední a doplňková témata
- Spolupráce s externími partnery za určitých podmínek
- Navýšení členského poplatku poprvé od založení FBN Czech v 2016
- Očekávaný výsledek organizace

Valná hromada schválila nové úplné znění stanov spolku, a to ve znění přiloženém k zápisu z jednání valné hromady. Konkrétně šlo o článek: Charakteristika člena a přijímací proces (Čl. IV.).


Účast a hlasování

Účast na VH byla otevřená všem rodinným příslušníkům členů FBN Czech. Hlasovací právo má členská firma s rodinným členstvím. Za každou členskou firmu mohla hlasovat 1 osoba, která byla příslušníky členské firmy určena. Zasedání Valné hromady se zúčastnilo 24 členů, v průběhu zasedání se odpojil 1 člen.


ORGANIZAČNÍ INFORMACE:  

Termín a místo konání: 30. listopadu 2022 od 16.30 do 17.30 ONLINE přes Platformu Microsoft Teams.

Dokumenty: Stanovy spolku najdete zde.


DĚKUJEME ZA POZORNOST