Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Platné ode dne 1. srpna 2020

Tento dokument poskytuje členům spolku FBN Czech, Family Bussiness Network Czech, z.s. (dále jen „FBN“) informace o ochraně a způsobu zpracování jejich osobních údajů a o souvisejících právech.

Totožnost správce osobních údajů

Osobní údaje členů FBN zpracovává spolek FBN Czech, Family Bussiness Network Czech, z.s., IČO: 05185505, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66086 („FBN“). Zákazník může správce kontaktovat na adrese sídla FBN Czech, Family Bussiness Network Czech, z.s. nebo e-mailem na adrese info@fbnczech.cz

Zpracovávané údaje

FBN zpracovává osobní údaje (i)svých členů – fyzických osob, (ii) osob jednajících za členy – právnické osoby a (iii) osob, které jsou ve smyslu stanov FBN zapojeni do obchodního závodu člena (osoba, jejíž údaje FBN uchovává dále jen „Subjekt údajů“). O Subjektech údajů FBN zpracovává údaje Subjektem údajů uvedené v členské přihlášce, případně údaj o zaplacení členského příspěvku. Svým vstupem do FBN Subjekt údajů souhlasí se sdílením s ostatními členy FBN údaje uvedené v sekci "I. Kontaktní údaje" členské přihlášky.

FBN může při své činnosti pořizovat fotografickou dokumentaci, na které může být Subjekt údajů zachycen. Fotografická dokumentace se však pořizuje jako dokumentace zpravodajského a reportážního charakteru bez přímé identifikace zaznamenaných Subjektů údajů, je využívána přiměřeným způsobem a fotografie takto pořízené slouží k prezentaci aktivit FBN za účelem informování veřejnosti a marketingu. 

Právní základ a účel zpracování údajů

Osobní údaje Subjektů údajů jsou zpracovávány za účelem zajištění (i) možnosti komunikace s členy ve věci výkonu jejich členských práv a povinností (např. svolávání valné hromady FBN, povinnost platit členský příspěvek) a (ii) možnosti plnění povinností které spolku FBN ukládají právní předpisy nebo jeho stanovy (zejména vést seznam členů; organizovat pro členy vzdělávací a osvětové aktivity; a umožnit členům přístup k mezinárodním akcím a projektům organizovaným FBN International). Právním základem zpracování údajů je tedy skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou představují stanovy FBN a pro splnění právních povinností, které se na FBN vztahují.

Doba uchovávání údajů

FBN uchovává osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání členství. V okamžiku uplynutí účelu zpracování údajů je spolek FBN povinen veškeré údaje odstranit. Maximální lhůtou pro výmaz veškerých osobních údajů Subjektu údajů je 1 rok po ukončení členství. Fotografie reportážního charakteru zachycené se svolením Subjektu údajů na akcích pořádaných FBN, včetně fotografií publikovaných např. v propagačních materiálech (netýká se portrétních fotografií uložených v interním systému FBN, apod.), mohou být i nadále využívány, pokud Subjekt údajů nepožádá o smazání či o stažení.

Práva Subjektu údajů a ochrana zabezpečení údajů

Člen má vždy a ve všech případech právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich případnou opravu a právo podat námitku proti jejich zpracování. Člen je rovněž oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

FBN zpracovává údaje v elektronické a listinné podobě. Ochrana a zabezpečení údajů zpracovávaných v elektronické podobě je zajištěna heslováním datových úložišť obsahujících údaje, použitím antivirových programů a šifrováním. Ochrana a zabezpečení údajů zpracovávaných v listinné podobě je zajištěna fyzickým zabezpečením údajů, ke kterým mají výhradní přístup pouze pověření pracovníci FBN.